Regulamin udostępniania zbiorów


Wyciąg z Zarządzenia dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” nr 96/19

Regulamin gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

§ 4 Udostępnianie zbiorów

 1. Zbiory merytoryczne Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” udostępnia się wszystkim zainteresowanym w Czytelni Naukowej zlokalizowanej w Centrum Dokumentacyjnym;
 2. W kontakcie z potencjalnym użytkownikiem Czytelni Naukowej należy ustalić zakres akt podlegających udostępnieniu i/lub udzielić pełnej informacji użytkownikowi na temat zbiorów gromadzonych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”;
 3. Podstawą do udostępnienia materiałów jest wypełnienie przez użytkownika „Formularza zgłoszeniowego”;
 4. Akta i inne materiały przed udostępnieniem podlegają ocenie stanu zachowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia materiałów przygotowanych do udostępnienia należy podjąć działania zabezpieczające. W przypadku, gdy materiał archiwalny jest w stanie uniemożliwiającym przeprowadzenie drobnej konserwacji zabezpieczającej polegająca na podklejeniu niewielkich pęknięć i/lub naddarć, o każdorazowym udostępnieniu decyzję podejmuje kierownik Centrum Dokumentacyjnego;
 5. Udostępnieniu podlegają w pierwszej kolejności cyfrowe kopie materiałów;
 6. Jeżeli oryginały materiałów archiwalnych wytypowanych do udostępnienia stanowią luźne karty nie posiadające teczki lub obwoluty ochronnej należy przed
  udostępnieniem umieścić je w teczce wiązanej lub kopercie;
 7. Każda udostępniona teczka winna zawierać kartę kontrolną, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia;
 8. Użytkownik czytelni może korzystać z własnego aparatu fotograficznego jednakże bez użycia lampy błyskowej;
 9. Zbiory merytoryczne Ośrodka udostępnia się bezpłatnie do projektów edukacyjnych i badawczych;
 10. Udostępnianie fotografii wchodzących w skład zasobu Ośrodka odbywa się na podstawie umowy licencyjnej po ustaleniu następujących danych:

 11. a) Dane teleadresowe (jak NIP, REGON) oraz dane osoby upoważnionej do zawierania umów cywilnoprawnych ze strony Licencjobiorcy;
  b) Tytuł projektu, w ramach którego mają być udostępnione fotografie (np. Wystawa plenerowa dot. 30. Rocznicy strajków w Szczecinie);
  c) Pola eksploatacji (np. oprócz wystawy fotografie będą wykorzystane w katalogu wystawy, a także w działaniach promocyjnych, tj. na portalach informacyjnych, FB, Twitter, ulotkach);
 12. Wysokość opłaty licencyjnej ustalana jest każdorazowo w zależności od ilości fotografii oraz zespołu, za wyjątkiem fotografii Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi” oraz kolekcji Stanisława Kokurewicza;

 13. 11.1. W przypadku fotografii NAF „Dementi” obowiązuje cennik proponowany przez fotografów NAF „Dementi”;
  11.2. Przy ustalaniu wysokości opłaty licencyjnej za fotografie Stanisława Kokurewicza należy uwzględnić „Tabele minimalnych wynagrodzeń do utworów fotograficznych” wprowadzoną przez Związek Polskich Artystów Fotografików.
                                Zespół Archiwum Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"